+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Intercyza to najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia na wypadek rozwodu, chroniący przed wieloma zagrożeniami, związanych z problemami podziału majątku lub długiem partnera. Intercyzę zawiera się przed notariuszem, można ją zawsze przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania.

Na mocy intercyzy małżonkowie całkowicie znoszą łączący ich z mocy prawa ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Określają również, które ze składowych ich istniejącego majątku, jak również te, które powstaną w przyszłości wejdą do majątku osobistego każdego z nich. W przypadku długów małżonka, aby zabezpieczyć się przed taką ewentualnością intercyza będzie skuteczna tylko, kiedy zostaną spełnione dwa warunki.

Kiedy można podpisać intercyzę?

Po pierwsze zadłużenie zostało zaciągnięte po dniu podpisania intercyz, a po drugie wierzyciel został poinformowany przez zadłużonego małżonka o jej zawarciu. Jeśli oba warunki nie zostaną spełnione, intercyza będzie nieskuteczna wobec wierzyciela i będzie mógł on, po uzyskaniu klauzuli wykonalności na drugiego z małżonków, dochodzić swoich należności z majątku osobistego dłużnika oraz z majątku, który był wcześniej objęty wspólnością ustawową małżeńską.

Długi a intercyza

Jeśli wszelkie przesłanki w intercyzie zostaną spełnione na korzyść małżonka, wierzyciel będzie uprawniony do przeprowadzania egzekucji jedynie z majątku osobistego dłużnika. W skład tego majątku wchodzą: wynagrodzenie za pracę, czy też dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej. W momencie, kiedy małżonkowie nie mają podpisanej intercyzy i obowiązuje ich wspólnota majątkowa, inną poza intercyzą, możliwością na wyłączenie spod egzekucji składowych majątku wchodzących do ich majątku wspólnego jest przeniesienie przysługującego im prawa własności w drodze umowy darowizny lub sprzedaży na osoby trzecie np.: członków rodziny.

Należy pamiętać, że w momencie, kiedy wierzyciel dowie się o zawarciu takiej umowy, ma prawo wystąpienia do sądu ze skargą pauliańską, na której mocy może żądać uznania przeniesienia prawa własności za bezskuteczne. Jednak w momencie, kiedy od tej czynności minęło 5 lat, sąd z mocy prawa oddali przedmiotowe powództwo.