+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Intercyza to najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia na wypadek rozwodu, chroniący przed wieloma zagrożeniami, związanych z problemami podziału majątku lub długiem partnera. Intercyzę zawiera się przed notariuszem, można ją zawsze przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. W artykule odpowiemy na pytanie jak zabezpieczyć się przed długami w trakcie rozwodu.

podpisywanie intercyzy prawnik. Jak zabezpieczyć się przed długami w trakcie rozwodu
Jak zabezpieczyć się przed długami w trakcie rozwodu

Rozdzielność majątkowa a długi

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym (KRO), małżeństwo wpływa na sferę majątkową małżonków, tworząc tzw. wspólność majątkową (art. 31 KRO). Jednakże, małżonkowie mogą postanowić o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, co jest szczególnie zalecane, gdy jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą lub gdy chcą uniknąć solidarnej odpowiedzialności za długi. Ustanowienie rozdzielności (art. 47 KRO) powinno zostać dokonane poprzez zawarcie umowy małżeńskiej w formie aktu notarialnego. Jest to skuteczny sposób odpowiadający na pytanie jak zabezpieczyć się przed długami w trakcie rozwodu. Jak zabezpieczyć się przed długami w trakcie rozwodu, co dalej?

Odpowiedzialność za długi w trakcie rozwodu. Jak zabezpieczyć się przed długami w trakcie rozwodu.

Podczas trwania małżeństwa w reżimie wspólności majątkowej, obaj małżonkowie są solidarnie odpowiedzialni za długi zaciągnięte na potrzeby wspólnego gospodarstwa domowego (art. 41 KRO). W sytuacji rozwodu, ważne jest, aby dokładnie określić, które z zobowiązań zostały zaciągnięte na potrzeby rodziny. W przypadku długów prywatnych jednego z małżonków, drugi małżonek nie jest za nie odpowiedzialny, chyba że wyraził na to zgodę. Dlatego tak istotne jest by z tyłu głowy mieć pytanie „jak zabezpieczyć się przed długami w trakcie rozwodu” na etapie każdej decyzji zawarcia umowy kredytowej.

Podział długów przy podziale majątku

Podział majątku wspólnego, a co za tym idzie, długów, następuje zazwyczaj po wydaniu prawomocnego wyroku rozwodowego.
Sąd, dokonując podziału, bierze pod uwagę, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do powstania długów (art. 58 § 1 KRO). W praktyce, jeśli długi przewyższają wartość majątku, sąd może zdecydować o proporcjonalnym podziale zobowiązań. Jak można się przed tym zabezpieczyć? Niestety najlepiej zrobić to przed przystąpieniem do małżeństwa. Poniżej prezentujemy sposoby zabezpieczeń.

Jak zabezpieczyć się przed długami w trakcie rozwodu
Jak zabezpieczyć się przed długami w trakcie rozwodu

Jak zabezpieczyć się przed długami?

  • Umowa przedmałżeńska: Ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez umowę przedmałżeńską to skuteczny sposób na ochronę przed długami współmałżonka.
  • Dokładna ewidencja: Prowadzenie dokładnych ewidencji finansowych i zachowanie dowodów płatności może pomóc w udowodnieniu, które z długów były zaciągnięte na potrzeby wspólnego gospodarstwa domowego.
  • Udział w postępowaniu podziałowym: Aktywne uczestnictwo w postępowaniu podziałowym majątku pozwala na wpływ na sposób podziału długów i zabezpieczenie swoich interesów.
  • Porozumienie z wierzycielami: W niektórych przypadkach możliwe jest zawarcie porozumienia z wierzycielami w celu restrukturyzacji długu lub uzyskania odroczenia płatności.

Intercyza

Na mocy intercyzy małżonkowie całkowicie znoszą łączący ich z mocy prawa ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Określają również, które ze składowych ich istniejącego majątku, jak również te, które powstaną w przyszłości wejdą do majątku osobistego każdego z nich. W przypadku długów małżonka, aby zabezpieczyć się przed taką ewentualnością intercyza będzie skuteczna tylko, kiedy zostaną spełnione dwa warunki. Jak zabezpieczyć się przed długami w trakcie rozwodu?

Kiedy można podpisać intercyzę?

Po pierwsze zadłużenie zostało zaciągnięte po dniu podpisania intercyz, a po drugie wierzyciel został poinformowany przez zadłużonego małżonka o jej zawarciu. Jeśli oba warunki nie zostaną spełnione, intercyza będzie nieskuteczna wobec wierzyciela i będzie mógł on, po uzyskaniu klauzuli wykonalności na drugiego z małżonków, dochodzić swoich należności z majątku osobistego dłużnika oraz z majątku, który był wcześniej objęty wspólnością ustawową małżeńską.

Długi a intercyza

Jeśli wszelkie przesłanki w intercyzie zostaną spełnione na korzyść małżonka, wierzyciel będzie uprawniony do przeprowadzania egzekucji jedynie z majątku osobistego dłużnika. W skład tego majątku wchodzą: wynagrodzenie za pracę, czy też dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej. W momencie, kiedy małżonkowie nie mają podpisanej intercyzy i obowiązuje ich wspólnota majątkowa, inną poza intercyzą, możliwością na wyłączenie spod egzekucji składowych majątku wchodzących do ich majątku wspólnego jest przeniesienie przysługującego im prawa własności w drodze umowy darowizny lub sprzedaży na osoby trzecie np.: członków rodziny. W tym punkcie warto przeanalizować również inne formy majątku, a także warto pomyśleć nawet o emeryturze i prywatnych funduszach emerytalnych.

Należy pamiętać, że w momencie, kiedy wierzyciel dowie się o zawarciu takiej umowy, ma prawo wystąpienia do sądu ze skargą pauliańską, na której mocy może żądać uznania przeniesienia prawa własności za bezskuteczne. Jednak w momencie, kiedy od tej czynności minęło 5 lat, sąd z mocy prawa oddali przedmiotowe powództwo.

Podsumowanie

Zabezpieczenie się przed długami w trakcie rozwodu wymaga odpowiedniej wiedzy prawnej oraz świadomego zarządzania swoimi finansami. Warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże w nawigowaniu przez skomplikowane aspekty prawne oraz wskaże najlepszą drogę do ochrony swoich interesów majątkowych. Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie i zrozumienie przepisów prawnych to klucz do uniknięcia niechcianych zobowiązań finansowych w przyszłości. Jeśli szukasz pomocy prawnej, nie wahaj się i zadzwoń do naszej kancelarii: +48 32 744 44 11