+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Rozwód należy do jednych z trudniejszych sytuacji występujących w życiu człowieka.  Jest to spowodowane tym, iż niektóre osoby nie potrafią pogodzić się z zaistniałą sytuacją i rozpadem małżeństwa, ale przede wszystkim rozstaniem z ukochaną osobą. Z powodu słabej kondycji psychicznej bądź braku odpowiedniej wiedzy prawnej mają możliwość ustanowienia pełnomocnika w sprawie, aczkolwiek nie jest to czynność obowiązkowa.

Kto może Cię reprezentować podczas rozwodu?

Strona postępowania, a dokładniej powód/pozwany może osobiście reprezentować przed sądem swój interes prawny. Jednakże poza tym rozwiązaniem dana osoba decyduje się na pomoc pełnomocnika. Zazwyczaj jest to prawnik specjalizujący się w rozwodach lub radca prawny posiadający wiedzę prawną potwierdzoną odpowiednim dokumentem oraz doświadczeniem. Skorzystanie z jego pomocy jest szczególnie istotne w trudnych sprawach rozwodowych w którym występuje spór pomiędzy małżonkami, ale także w sytuacji, gdy dana osoba nie czuje się kompetentna, aby samodzielnie podejmować decyzje. W ten czas skorzystanie ze usług specjalisty jest najodpowiedniejszym krokiem, aby poradzić sobie z trudnościami rozwodowymi.

Warto wspomnieć, iż często z powodów finansowych stronę postępowania nie stać, aby skorzystać ze wsparcia fachowca. W ten czas reprezentować ją w sądzie może inny członek rodziny, na przykład rodzic, rodzeństwo, dziecko (także dziecko adoptowane), bądź inne osoby spokrewnione. Nie powinien być nim drugi małżonek, który jest jednocześnie stroną przeciwną postępowania rozwodowego. Ponadto może złożyć stosowne pismo w którym będzie wnosić o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pełnomocnik w sprawie o rozwód

Pełnomocnictwo uprawnia upoważnioną osobę do wszystkich czynności związanych ze sprawą rozwodową, wniesienia wniosku o zabezpieczenie, zawarcia ugody, zrzeczenia się danego roszczenia bądź oddalenia powództwa. Pełnomocnictwo może zostać wniesione do sprawy za pomocą pisma procesowego bądź ustnie w trakcie trwania rozprawy i zostać zniesione na każdym etapie, aż do uzyskania rozwodu. Wraz ze złożeniem pełnomocnictwa należy warto dołączyć dokument potwierdzający istnienie pokrewieństwa pomiędzy mocodawcą, a jego pełnomocnikiem, gdyż często sąd wymaga, aby udowodnić daną więź.

Ustanowienie pełnomocnika jest także istotne w sytuacji zamieszkania jednej ze stron postępowania rozwodowego poza granicami kraju. W ten czas strona osobiście nie będzie musiała być na każdej rozprawie, poza tą na której będzie obowiązkowe jej stawiennictwo w celu przesłuchania przez sąd. Ponadto umieszczając informacje dotyczące adresu do korespondencji  i wskazując na adres upoważnionej osoby do reprezentacji w trakcie rozwodu znacznie usprawni jego przebieg.