+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Prawnik rozwodowy Tychy

W życiu każdego z nas pojawiają się momenty, które stawiają nas przed wyborami i decyzjami, których skutki odczuwamy głęboko. Jednym z takich wyzwań jest proces rozwodowy. Choć pełen niepewności i emocji, może być to także czas, w którym otwierają się nowe możliwości i szanse na lepsze jutro. W rozwodowyprawnik.pl – prawnik rozwodowy Tychy, rozumiemy, że istotne jest by mieć przy sobie profesjonalistów, którzy nie tylko znają się na prawie, ale także potrafią wesprzeć i zrozumieć.

Rozwód w Tychach: wsparcie na każdym kroku

Tychach jako jedyni oferujemy dojazd do Klienta. Nasza kancelaria prawnicza stoi otworem dla tych, którzy pragną przejść przez proces rozwodowy w sposób, który pozwoli im zakończyć jedno rozdział, by otworzyć nowy z większą pewnością siebie i nadzieją.

Nasz zespół prawników z „Prawnik rozwodowy Tychy” to nie tylko specjaliści w dziedzinie prawa rodzinnego, ale także ludzie, którzy rozumieją, że każda historia jest wyjątkowa i wymaga indywidualnego podejścia.

Pytania, które warto zadać

Kiedy stajesz przed widmem rozwodu, każdy krok może być trudny i pełen pytań. Oto kilka z nich:

 1. Jakie są procedury rozwodowe w Polsce?
 2. Jakie są kroki do podziału majątku małżeńskiego?
 3. Jakie są prawa i obowiązki w zakresie opieki nad dziećmi?
adwokat rozwodowy w Katowicach i Śląsku. Prawnik rozwodowy Tychy
Prawnik rozwodowy Tychy 1

Procedury rozwodowe

Proces rozwodowy w Rzeczypospolitej Polskiej jest uregulowany przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego, a dokładniej Księgą Pierwszą „Osoby” Tytułem Siódmym „Małżeństwo” Rozdziałem 3 „Rozwiązanie małżeństwa” Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Procedura rozwodowa inicjowana jest na wniosek jednego z małżonków (pozew rozwodowy) lub obu małżonków wspólnie (wniosek o rozwód), skierowany do właściwego miejscowo sądu okręgowego. W toku postępowania rozwodowego sąd rozważa szereg kwestii związanych z przyczynami rozpadu małżeństwa, władzą rodzicielską nad wspólnymi dziećmi małżonków, podziałem majątku wspólnego oraz kwestią alimentów.

 1. Wniesienie pozwu rozwodowego: Pozew o rozwód powinien zawierać uzasadnienie, w którym wskazuje się przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. W pozwie należy także określić żądania dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, sposobu ich utrzymania i wychowania, a także sposobu rozdysponowania majątkiem wspólnym oraz ewentualne roszczenia alimentacyjne.
 2. Rozprawa sądowa: W toku postępowania rozwodowego sąd przeprowadza rozprawy, na których słucha stron, świadków oraz, w razie potrzeby, biegłych. Celem jest zbadanie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego oraz ustalenie, czy istnieje możliwość jego uratowania. Sąd bada także kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktem z dziećmi, podziałem majątku wspólnego oraz alimentami.
 3. Orzeczenie rozwodu: Sąd może orzec rozwód, jeśli stwierdzi, że doszło do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. W wyroku rozwodowym sąd orzeka także o władzy rodzicielskiej, kontakcie z dziećmi, podziale majątku oraz o alimentach. Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, jeżeli miałoby to niekorzystne skutki dla dobra wspólnych małoletnich dzieci lub z winy małżonka składającego wniosek o rozwód, o ile drugi małżonek sprzeciwia się rozwiązaniu małżeństwa.
 4. Apelacja: Od wyroku rozwodowego przysługuje stronom prawo do wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji w terminie określonym przez Kodeks Postępowania Cywilnego.

Jakie są kroki do podziału majątku małżeńskiego?

Prawnik rozwodowy Tychy - kancelaria prawnika rozwodowego
kancelaria prawnika rozwodowego

Proces ten może być inicjowany w dowolnym czasie, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu. Istnieją trzy główne ścieżki podziału majątku wspólnego: porozumienie między stronami, mediacja lub postępowanie sądowe.

Poniżej przedstawiono szczegółowe kroki postępowania dotyczącego podziału majątku małżeńskiego:

Porozumienie między małżonkami: Najbardziej pożądaną formą podziału majątku jest osiągnięcie porozumienia między małżonkami. W tym celu strony mogą samodzielnie ustalić warunki podziału majątku wspólnego, które następnie zostają sporządzone w formie aktu notarialnego. Porozumienie to musi być sprawiedliwe dla obu stron i nie może naruszać zasad współżycia społecznego.

  1. Mediacja: W przypadku, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia na drodze bezpośrednich negocjacji, możliwe jest skorzystanie z mediacji. Jest to dobrowolna forma rozwiązywania sporów z pomocą neutralnego i niezależnego mediatora, którego zadaniem jest pomoc stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia.
  2. Postępowanie sądowe: Jeżeli próby mediacji nie przynoszą rezultatu lub jedna ze stron nie wyraża zgody na mediację, strony mogą zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy do sądu. Proces sądowy inicjowany jest przez wniesienie pozwu o podział majątku wspólnego do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu rejonowego. W pozwie należy wskazać skład majątku wspólnego do podziału oraz zaproponować sposób podziału:
   a) Rozprawa sądowa: W toku postępowania sądowego sąd dokonuje analizy zgromadzonych dowodów, przesłuchuje strony, świadków oraz, w razie konieczności, korzysta z opinii biegłych. Sąd bada także ewentualne roszczenia stron dotyczące wyłączeń majątkowych, długów i innych zobowiązań.
   b) Wyrok sądowy: Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd podejmuje decyzję o sposobie podziału majątku wspólnego. Wyrok ten określa, który z małżonków otrzymuje poszczególne składniki majątku oraz w jaki sposób mają być uregulowane wzajemne rozliczenia finansowe między stronami.
  3. Apelacja: Strony mają prawo do wniesienia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji, jeśli uznają, że orzeczenie sądu nie odzwierciedla stanu faktycznego lub zostało wydane z naruszeniem prawa.

  Na te jak i inne pytania znajdziesz odpowiedź na naszym blogu. Jeśli odpowiedzi nie znajdziesz, napisz do nas. Kontakt przez formularz kontaktowy lub jeśli wolisz- bezpośrednio przez telefon.

  Prawnik rozwodowy Tychy FAQ – Pytania i odpowiedzi

  1. Jakie są podstawowe procedury rozwodowe w Polsce?

  Proces rozwodowy w Polsce jest regulowany przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, głównie w Rozdziale 3 „Rozwiązanie małżeństwa”. Rozwód można uzyskać na wniosek jednego z małżonków lub obojga. Sąd analizuje przyczyny rozpadu małżeństwa, sprawy dotyczące dzieci, podział majątku oraz alimenty. Orzeczenie rozwodu następuje, gdy sąd stwierdzi, że doszło do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

  2. Jak przebiega podział majątku małżeńskiego?

  Podział majątku małżeńskiego może odbyć się za porozumieniem stron, poprzez mediację lub w drodze postępowania sądowego. Najpierw zaleca się próbę dojścia do porozumienia między małżonkami. Jeżeli to zawiedzie, można skorzystać z mediacji. Gdy i to nie przynosi rozwiązania, sprawa trafia do sądu. Postępowanie sądowe regulowane jest przez Kodeks Postępowania Cywilnego.

  3. Jakie prawa i obowiązki mają rodzice wobec dzieci po rozwodzie?

  Po rozwodzie obowiązki rodziców wobec dzieci, takie jak opieka, wychowanie, utrzymanie, nie ulegają zmianie. Sąd określa sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, który może obejmować ustalenia dotyczące miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów z rodzicem niewykonującym opieki na co dzień oraz kwestii alimentacyjnych. Regulacje te znajdują oparcie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

  4. Co należy zrobić, aby zainicjować proces rozwodowy?

  Aby zainicjować proces rozwodowy, należy złożyć pozew rozwodowy w sądzie okręgowym. Pozew powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym uzasadnienie rozkładu pożycia, oraz, w przypadku posiadania dzieci, żądania dotyczące ich opieki i alimentów.

  5. Jakie są możliwości odwołania się od wyroku rozwodowego?

  Od wyroku rozwodowego przysługuje prawo do apelacji, której zasady określone są w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Apelację należy złożyć w sądzie drugiej instancji w wyznaczonym terminie, wskazując powody, dla których wyrok pierwszej instancji powinien zostać zmieniony lub uchylony.

  Pamiętaj, że te odpowiedzi są ogólnymi wytycznymi i w konkretnych sprawach zawsze warto skonsultować się z prawnikiem.

  Prawnik rozwodowy Tychy -Drogowskaz do nowego początku

  Nasza kancelaria nie oferuje tylko usług prawnych – oferujemy drogę do nowego początku. Nasze indywidualne podejście oznacza, że nie jesteś dla nas kolejnym przypadkiem do załatwienia. Jesteś osobą, która zasługuje na szacunek, zrozumienie i pomoc na każdym etapie tego trudnego procesu.

  Skontaktuj się z nami

  Gdy rozstanie staje się nieuniknione, nie musisz być sam. Nasza kancelaria stoi otworem, by pomóc Ci przejść przez ten etap życia, podtrzymując Cię i dając Ci wsparcie, którego potrzebujesz. Nie wahaj się z nami skontaktować. Zadzwoń: 32 744 44 11 – Prawnik rozwodowy Tychy.