+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Zdarza się, że małżonkowie już w trakcie separacji mieszkają w osobnych lokalach. Najczęściej zdarza się jednak, że małżonkowie zamieszkują w lokalu należącym do nich wspólnie lub tylko do jednego małżonka. Pojawiają się wtedy pytania – Co w tej sytuacji zrobić? Jakie są prawa współmałżonka? Czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić z mieszkania byłego małżonka?

W momencie, kiedy małżonkowie zajmują mieszkanie wchodzące w skład wspólnego majątku, wtedy ich prawa do korzystania z jego powierzchni są równe. W sytuacji, kiedy zamieszkują w lokalu należącym do majątku osobistego jednego z małżonków, współmałżonek nie posiada prawa do lokalu, jednak może w nim przebywać, jeśli zaspokaja to potrzeby rodziny. Tyczy się również małżeństw bezdzietnych. Kwestię tę reguluje artykuł 28 (1) k.r.o., który określa, że jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Prawo do korzystania z wynajmowanego mieszkania przez małżonka

Prawo jednego z małżonków skorelowane jest z obowiązkiem drugiego do udostępnienia należącego do niego lokalu. Prawo to tyczy się nie tylko lokalu należącego do współmałżonka, ale również mieszkania, do którego ma on inny niż własnościowy tytuł prawny. Wynikać to może z:

  • umowy najmu,
  • prawa spółdzielczego do lokalu – lokatorskiego i własnościowego,
  • służebności osobistej,
  • użytkowania,
  • dożywocia i innych.

Co więcej prawo to odnosi się nie tylko do korzystania z lokalu, ale również przedmiotów urządzenia domowego. I przysługuje niezależnie od formy majątkowej, która łączy współmałżonków. I nie zmienia się również w przypadku, kiedy dochodzi do zmian w łączącym małżonków ustroju. Ma on też charakter bezwzględnie obowiązujący, czyli małżonkowie nie mogą nic ustalać umownie i nie jest zbywalne, co oznacza, że małżonek nie ma prawa nim rozporządzać. Jednak nie wpływa ono na prawo małżonka do rozporządzania lokalem jako właściciel. Dlatego małżonek uprawniony do korzystania z lokalu, nie ma wpływu na zbycie własności przez współmałżonka. Małżonek, który jest właścicielem może swobodnie dysponować swoją własnością i nie musi uzyskać zgody współmałżonka, a nawet nie ma obowiązku go poinformować o zbyciu lokalu. Współmałżonek mieszkający w lokalu staje się lokatorem i podlega ustawie o ochronie praw lokatorów.

Kiedy ustaje prawo do korzystania z mieszkania przez współmałżonka?

Prawo do korzystania z mieszkania przez współmałżonka ustaje z chwilą:

  • rozwiązania lub unieważnienia małżeństwa,
  • orzeczenia przez sąd separacji,
  • utraty prawa współmałżonka do lokalu,
  • śmierci małżonka, któremu przysługiwał tytuł do lokalu

Jak wygląda forma roszczenia do praw korzystania z lokalu? Wystarczy, że małżonek zgłosi w formie pozwu swoje roszczenie w ramach postępowania procesowego o dopuszczenie do korzystania z mieszkania oraz współposiadania przedmiotów urządzenia.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w kwestii prawa do korzystania z mieszkania małżonka napisz do mnie!