+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Rozwój technologiczny przyczynił się do wielu zmian w funkcjonowaniu człowieka na wielu płaszczyznach. Nastąpiła ona w sferze przemysłowej, społecznej, a także ekonomicznej. W związku z tym rozkwit widoczny jest także w aspekcie zawodowym. Pomimo tego wielu ludzi nie posiada finansowych możliwości, aby zakupić na własność mieszkanie bądź dom. Przeczytaj artykuł „rozwód a mieszkanie komunalne” i dowiedz się co mówi prawo.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Mieszkanie komunalne po rozwozie
 3. Prawo do wynajmu mieszkania komunalnego po rozwodzie
 4. Podsumowanie

Wstęp

Z racji tego znaczna część społeczeństwa wynajmuje je od prywatnej osoby bądź jest najemcą lokali komunalnych. Często jest ono miejscem stałego meldunku małżeństw z dziećmi, w którym prowadzi codzienną rutynę swojego i rodzinnego życia. Co jednak w sytuacji, kiedy małżeństwo decyduje się na zakończenie związku i wnosi pozew rozwodowy? Co w takiej sytuacji dzieje się z mieszkaniem komunalnym? Przeczytaj artykuł „Rozwód a mieszkanie komunalne„, w którym znajdziesz odpowiedź na powyższe pytania.

Rozwód a mieszkanie komunalne
Rozwód a mieszkanie komunalne 1

Rozwód a mieszkanie komunalne

Warto na wstępie wyjaśnić istotę mieszkań komunalnych. Jest to lokal mieszkalny, który należy do gminy, a osoba w nim zamieszkująca jest jego najemcą. By je uzyskać należy spełnić szczegółowe kryteria, a mianowicie;

 • nie posiadanie innego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego tj. zakupu na własność;
 • zamiar stałego zamieszkania w danej gminie, który powinien zostać poparty dokumentem, na przykład umową o prace;
 • pełnienie kryterium dochodowego na osobę, w każdej gminie wynosi on inną kwotę;
 • posiadanie niskich zarobków;
 • inne istotne aspekty np. posiadanie tytułu osoby opuszczającej zakład karny bądź podopiecznego domu dziecka.

Przyznanie lokalu komunalnego trwa nawet kilka lat, gdyż na jego przydział oczekuje się kilka lat. Procedura trwa natomiast dość krótko i posiada następuje elementy:

 • obiegający się powinien wypełnić odpowiedni wniosek;
 • następnie następuje złożenie wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, na przykład zaświadczeniem o posiadaniu statutu osoby bezrobotnej albo posiadaniu problemów zdrowotnych;
 • właściwa gmina zobowiązana jest do analizy złożonego przez wnioskodawcę wniosku;
 • odpowiedź w formie decyzji administracyjnej na złożenie pisma;
 • na koniec następuje wpisanie na listę oczekującą albo zawarcie umowy o najem mieszkania komunalnego.

Przechodząc do meritum niniejszego artykułu „rozwód a mieszkanie komunalne”, należy wskazać, iż zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wraz z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami następuje wspólność majątkowa. Nawiązując do tego przepisu warto przytoczyć  art. 680  Kodeksu cywilnego, który brzmi następująco:

„§ 1. Małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej”

„§ 2. Ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności najmu lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.”

Z artykułu „Rozwód a mieszkanie komunalne” wywnioskować należy, że jeśli została zawarta umowa najmu lokalu komunalnego w trakcie trwania małżeństwa, to najemcami są oboje małżonków, czyli jednocześnie mąż i żona. Generalnie nie jest istotne, kto z nich zawarł tę umowę wraz z uzyskaniem miana głównego najemcy. Jeśli zaś zostanie zawarta umowa przed ślubem, to najemcą jest wyłącznie osoba ją podpisująca. Kwestia zamieszkiwania po rozwodzie nie jest skomplikowana, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił kompromis w tej kwestii, a w związku z tym, drugi małżonek po prostu się wyprowadza.

Sąd rozwodowy orzekając rozwód nie wskazuje konkretnej strony procesu, której przypadnie mieszkanie. Na wniosek strony może rozstrzygać w kwestiach sposobu korzystania z lokalu, jeśli istnieje w tej kwestii konflikt, co do zamieszkania tylko jednego z nich. W ten czas reguluje podział pomieszczeń w domu przysługujących każdemu z nich.

Warto zaznaczyć, iż strona ma prawo również wnioskować w trakcie sprawy rozwodowej o eksmisję przeciwnika procesowego. Może to nastąpić, jeśli współlokator rażąca narusza prawo, stosuje przemoc bądź wszczyna awantury. Jednakże odmiennie jest w aspekcie mieszkania komunalnego.

Prawo do wynajmu mieszkania komunalnego po rozwodzie

Podkreślić należy, że jeśli małżonkowie zostali najemcami lokalu komunalnego w trakcie trwania małżeństwa, to wraz z uzyskaniem rozwodu prawo to nie zostaje cofnięte. Oznacza to, iż formalne rozwiązanie związku małżeńskiego nie zmieni faktu, iż zarówno mąż jak i żona są jego najemcami.

Możliwość mieszkania w lokalu komunalnym może zostać uregulowana w trybie administracyjnym. To gmina jest właścicielem mieszkania komunalnego i to do niej należy decyzja o przydziale mieszkaniu po rozwodzie, jeśli taki wniosek złoży któryś z byłych małżonków wspólnie zamieszkujący w danym lokalu. 

Natomiast na decyzję gminy przysługuje odwołanie w formie pozwu do Sądu cywilnego. To on w trakcie procesu analizuje sytuację i w wyroku przydziela mieszkanie. Gmina jest nim prawnie związana. Zdarza się również, że sąd nakazuje spłatę drugiej lokatora i w ten czas prawo do lokalu komunalnego przysługuje wyłącznie jednej osobie.

mieszkanie komunalne po rozwodzie
Rozwód a mieszkanie komunalne 2

Warto wspomnieć, iż w wyjątkowych sytuacjach, szczególnie jeśli każdy z byłych małżonków założy ponownie rodzinę, gmina może zamienić teraźniejsze mieszkanie komunalne na dwa mniejsze. Ponadto na wniosek jednego z nich wraz z uzasadnieniem i dołączeniem odpowiednich dokumentów, w tym wyroku rozwodowego może zostać przydzielone drugiemu najemcy odrębny lokal. Z tym, że z poprzedniego zostanie automatycznie wymeldowany wraz z utratą prawa do zamieszkania w poprzednim mieszkaniu.

Podsumowanie

Temat „rozwód a mieszkanie komunalne” jest więc relatywnie prosty w zrozumieniu. Miano najemcy lokalu komunalnego nie ulega rozwiązaniu po orzeczeniu przez Sąd rozwodowy zawartego małżeństwa, jeśli zostało ono przydzielone w trakcie trwania związku małżeńskiego. Natomiast, jeśli dana osoba stała się głównym najemcą jeszcze przed zawarciem ślubu, po rozwodzie przysługuje jej wyłączne prawo do mieszkania w mieszkaniu bez byłego małżonka. Ponadto w sytuacji kompromisu jednego z małżonków i dobrowolnym opuszczeniu lokalu komunalnego wraz zrzeczeniem się miana jego najemcy, może on złożyć odrębny wniosek na ponowny jego przydział.

Istotne jest jednak to, iż małżonkowie nie mają prawa do zajmowania dwóch lokali komunalnych. Tak więc, jeśli jeden z nich wyprowadził się do innego lokalu komunalnego, który zajmowali jego rodzice i chciałby po ich śmierci wstąpić  w jego najem gmina wyda decyzję odmowną w tej kwestii. Z racji tego, aby uzyskać tę możliwość powinien wnieść pozew o rozwód i po jego orzeczeniu przez Sąd rozwodowy ponownie wystosować niniejszy wniosek.

Nasza kancelaria pomoże Ci w każdym aspekcie sprawy rozwodowej. Napisz lub zadzwoń– odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości prawne.