+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Rozwód jest trudnym doświadczeniem dla obojga małżonków, szczególnie, jeśli dodatkowo toczy się walka o podział majątku. Podział majątku to niewątpliwie jedno z bardziej skomplikowanych postępowań w polskim prawie. Można go dokonać polubownie lub sądownie. Podział majątku wspólnego wykonuje się na dwa sposoby: przed rozwodem w formie umownej lub po rozwodzie drogą sądową na wniosek jednego z małżonków.

Majątek wspólny – co podlega podziałowi?

Zawarcie związku małżeńskiego wpływa na powstanie między małżonkami wspólnoty majątkowej. Obejmuje ona wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w czasie trwania małżeństwa. Pozostałe składniki tworzą tzw. majątki osobiste każdego z małżonków. Podział majątku polega na tym, aby określone części majątku wspólnego stały się wyłącznie własnością jednego małżonka – i nie jest on uzależniony od rozwodu. Podział majątkowy może zostać wykonany przed rozwodem, w jego trakcie, a nawet i kilka lat po rozwodzie.

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą:

  • pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym (o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887)).

Kiedy umowny, a kiedy sądowy podział majątku?

Umownego podziału majątku można dokonać w momencie, kiedy oboje małżonków jest w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Wtedy rozdzielność majątkowa może nastąpić na mocy zawarcia umowy. W takim przypadku dokonanie umownego podziału majątku po rozwodzie możliwe jest w całości lub częściowo. Sama umowa dotycząca podziału majątku może być zawarta w dowolnej formie. Jednak, w przypadku, kiedy do podziału jest nieruchomość, to umowa powinna zostać przygotowana w formie aktu notarialnego. Konieczność zachowania formy szczególnej może mieć zastosowanie również w innych przypadkach, np. jeżeli w skład majątku wchodzi prawo użytkowania wieczystego czy przedsiębiorstwo.

W przypadku sądowego podziału majątku, wniosek sądowy może złożyć każdy z małżonków. Aby to zrobić, właściwy wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć w sądzie rejonowym w miejscu położenia rzeczy. W momencie, gdy majątek wspólny został zlokalizowany w okręgu działania dwu lub więcej sądów rejonowych, wówczas wybór właściwej instytucji należy do wnioskodawcy. Na żądanie uczestnika postępowania sądowego, sąd może przekazać sprawę do odpowiedniego sądu rejonowego, w którym znajduje się majątek wspólny i w którego obrębie mieszkają uczestnicy postępowania. Jest to możliwe w momencie zgłoszenia w czasie do pierwszej rozprawie o podział majątku wspólnego.

Przeczytaj także: