+48 32 744 44 11 kontakt@rozwodowyprawnik.pl

Zawarcie związku małżeńskiego jest jednym z najważniejszych etapów życia. Zdarza się jednak, że w związku małżeńskim przestaje się układać. Małżonkowie nie potrafią porozumieć się w codziennych sprawach, z czego wynikają problemy, których nie są w stanie pokonać.

Zawieszenie postępowania oznacza fakt, iż sąd rozwodowy nie podejmuje żadnych czynność w toku danej sprawy, nie „biegną żadne terminy”, a wszelkie czynności, które podejmuje strona nie wywołują skutków, aż do momentu wznowienia postępowania.

adwokat. Anna Golan
Zawieszenie postępowania rozwodowego
Zawieszenie postępowania rozwodowego

Czym jest zawieszenie postępowania rozwodowego?

Zdarzają się także inne sytuacje, które powodują, iż dwoje ludzi podejmuje decyzje o rozstaniu wnosząc jednocześnie pozew o rozwód. Jednakże, zdarza się, iż postępowanie zostaje zawieszone, co to oznacza?
Warto wskazać, iż pomimo tego, że sprawa o rozwód należy do prawa cywilnego, to istotę zawieszenia postępowania reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z art. 97 zawieszenie postępowania następuje:

  • w razie śmierci strony lub jednej ze stron,
  • w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,
  • w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,
  • gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,
  • na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy stroną postępowania jest podmiot w restrukturyzacji.

Zawieszenie postępowania rozwodowego może nastąpić przez:

  • na zgodny wniosek stron,
  • z urzędu, w sytuacji gdy zawiesza je Sąd Rozwodowy.

Kiedy Sąd może zawiesić postępowanie rozwodowe?

Sąd może zawiesić postępowanie w sytuacji, gdy na uzna, że istnieje możliwość bądź wystąpią okoliczności, że dane małżeństwo można jeszcze uratować. Decyzja ta jednak zawsze jest poparte okolicznościami faktycznymi, do których zaliczyć należy chociażby możliwość utrzymania małżeństwa. Powinna ona wynikać jednak z przesłuchania stron. Ponadto, decyzja o zawieszeniu może nastąpić, jeśli powód nie stawi się na pierwsza rozprawę i nie uzasadni swojej nieobecności. Takie postępowanie może zostać ponownie rozpoczęte najwcześniej po 3 miesiącach, licząc od dnia zawieszenia postępowania.

W tym celu powód powinien złożyć stosowny wniosek. Nie dopełnienie tej czynności w ciągu 12 miesięcy skutkuje umorzeniem postępowania rozwodowego. Sąd rozwodowy może fakultatywnie podjąć decyzję o zawieszeniu postępowanie, jeśli w wyznaczonym dniu rozprawy nie stawi się żadna ze stron.

Następną pobudką do zawieszenia postępowania jest fakt, iż nie można nadać mu dalszego biegu, co oznacza, iż Sąd rozwodowy nie może podjąć kolejnych czynności. Wskazać tu należy chociażby błędny adres powoda, bądź nieznajomość adresu pozwanego.

Ponadto, zawieszenie następuje, jeśli w trakcie biegu sprawy toczy się odrębne postępowanie, od którego zależy decyzja o rozwiązania małżeństwa przez rozwód i wszelkich kwestii w nim zachodzących.

zawieszenie postępowania rozwodowego
Zawieszenie postępowania rozwodowego 1

 Szczególnie istotne jest w trakcie orzekania o winie. Przykładowo, wobec pozwanego toczy się odrębna sprawa karna o stosowanie przemocy domowej. Sąd rozwodowy zawiesza postępowanie do momentu rozstrzygnięcia sądowego w tej kwestii. W ten czas dołączany jest wyrok, który będzie dowodem na wskazanie winnego rozpadu małżeństwa.

Umorzenie postępowania rozwodowego

Zdarza się jednak często, iż w trakcie rozwodu małżonkom towarzyszą ogromne emocje i po dokonaniu wielu przemyśleń nie chcą jeszcze podejmować ostatecznej decyzji o formalnym rozstaniu. Istnieje w ten czas możliwość zawieszenia toczącego się  postępowania ponieważ na każdym stadium jego trwania małżonkowie mogą wnieść wniosek zgodnie o zawieszenie postępowania. Może to nastąpić w formie pisma procesowego bądź w trakcie trwania rozprawy. Wtedy Sąd rozwodowy wydaje postanowienie o zawieszeniu i informacja ta zostanie wpisana do protokołu z rozprawy.

zawieszenie postepowania rozwodowego przewodnik
Zawieszenie postępowania rozwodowego 2

Po zakończeniu rozprawy strony otrzymują listownie odpis postanowienia. Zawieszenie postępowania rozwodowego może nastąpić wyłącznie jeden raz. Należy wskazać, iż Sąd Rozwodowy nie jest związany wniosek stron o zawieszenie sprawy rozwodowej.  Ma on prawo odrzucić wniosek i kontynuować postępowanie.

Następuje to jednak w wyjątkowych okolicznościach. Uwzględnić tu należy chociażby interes małoletnich dzieci i ich dobro.

W sytuacji, gdy podtrzymanie związku małżeńskiego wkracza w naruszenie bezpieczeństwa oraz ogólnego dobra dzieci Sąd Rozwodowy kontynuuje sprawę.

W rzeczywistości jednak Sądy przychylają się do zgodnego stanowiska małżonków poprzez wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania rozwodowego.

Istotne jest także w tym aspekcie orzecznictwo, gdyż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z dnia 9.04.1956 r., sygn. akt I CR 485/55 zawieszenie postępowania rozwodowego jest bezcelowe, ponieważ na podstawie zgodnych oświadczeń, które zostały złożone w takcie biegu postępowania o rozwód należy wskazać, że małżonkowie doszli do porozumienia i pragną podtrzymać związek małżeński. Oznacza to, iż nie nastąpił jednak trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego ponieważ wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, łączy ich jeszcze więź emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna. Z racji tego, strony powinny wnieść wniosek o cofnięcie pozwu i umorzenie postępowania w sprawie bądź Sąd rozwodowy powinien wydać wyrok w którym oddali powództwo.

Sekcja pytań i odpowiedzi: Zawieszenie postępowania rozwodowego

Q1: Czym dokładnie jest zawieszenie postępowania rozwodowego w świetle polskiego prawa?

A1: Zawieszenie postępowania rozwodowego oznacza tymczasowe wstrzymanie wszelkich czynności sądowych w danej sprawie. Nie są podejmowane żadne działania proceduralne, a terminy procesowe zostają zatrzymane. W polskim prawie, zawieszenie postępowania może nastąpić na podstawie różnych przesłanek, takich jak śmierć strony czy brak zdolności do czynności prawnych, zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Q2: Jakie są najczęstsze przyczyny zawieszenia postępowania rozwodowego?

A2: Sąd może zdecydować o zawieszeniu postępowania z różnych powodów, w tym gdy istnieje szansa na pojednanie małżonków, nieobecność stron na rozprawie, czy konieczność rozstrzygnięcia kwestii wstępnych przez inny organ. Na przykład, zawieszenie może nastąpić, gdy równolegle toczy się sprawa karna dotycząca jednego z małżonków.

Q3: Co się dzieje po zawieszeniu postępowania rozwodowego?

A3: Po zawieszeniu, wszelkie czynności sądowe są wstrzymywane do czasu wznowienia postępowania. Strony mogą złożyć wniosek o wznowienie, a jeśli tak się nie stanie w ciągu określonego terminu (np. 12 miesięcy), sprawa może zostać umorzona. W praktyce, sąd wydaje postanowienie o zawieszeniu, które jest wpisywane do protokołu z rozprawy.

Q4: Czy zawieszenie postępowania rozwodowego można zainicjować na wniosek obu stron?

A4: Tak, małżonkowie mogą wspólnie złożyć wniosek o zawieszenie postępowania rozwodowego. Sąd zazwyczaj uwzględnia taki wniosek, o ile nie stoją temu na przeszkodzie ważniejsze kwestie, np. dobro dzieci.

Q5: Jakie są konsekwencje nie wznowienia postępowania po jego zawieszeniu?

A5: Jeżeli żadna ze stron nie złoży wniosku o wznowienie postępowania w określonym terminie, sąd może wydać postanowienie o umorzeniu sprawy. Jednak decyzja ta nie jest ostateczna; stronom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu.

Q6: Czy sąd zawsze musi uwzględnić wniosek o zawieszenie postępowania rozwodowego?

A6: Nie, sąd nie jest zobowiązany uwzględnić wniosku o zawieszenie. Może odrzucić wniosek i kontynuować postępowanie, szczególnie gdy interesy dzieci lub inne ważne kwestie wymagają rozstrzygnięcia.

Dla tych, którzy poszukują dalszych informacji lub potrzebują wsparcia prawnego, zalecane jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Pomoc prawną można uzyskać, dzwoniąc pod numer podany na końcu artykułu.

Zakończenie

Na koniec powyższych rozważań warto wspomnieć, iż w sytuacji nie złożenia przez żadnego z małżonków wniosku o wznowienie postępowania w terminie 12 miesięcy Sąd Rozwodowy wyda postanowienie o umorzenie postępowania rozwodowego. Aczkolwiek, nie jest to sytuacja ostateczna, gdyż stronom przysługuje zażalenie na te postanowienie. Jeśli potrzebujesz porady prawnej w temacie „zawieszenie postępowania rozwodowego” lub innej kwestii prawnej, zadzwoń: +48 32 744 44 11